Asiantuntijapalvelut >> Rakennusten toimivuus >> Rakennuksen rakennusfysikaalinen toimivuus

Rakennuksen rakennusfysikaalinen toimivuus

Sidebar Image

​​

Rakennusten energiatehokkuuden parantamisessa on otettava huomioon rakenteiden kosteustekninen toimivuus ja seurausvaikutukset rakennusten sisäilmastoon. Alentuneet lämpövirrat, pintalämpötilat ja muuttuva ilmastokuormitus voivat edistää kosteuden paikallista kerääntymistä ja kohottaa mm. homeen kasvuriskiä.

Rakennustuotteiden ja -materiaalien valmistajien on hyvä tuntea tuotteittensa toimivuuden edellytykset ja vaatimukset muuttuvissa olosuhteissa.

Eurofins Expert Services Oy tarjoaa laskennallisia ja niitä tukevia kokeellisia selvityksiä rakenteiden lämpö- ja kosteusteknisestä toimivuudesta sisä- ja ulkoilmaston erilaisissa kuormitusoloissa. Palvelumme kattaa mm. selvitykset tuotekehityksen ja markkinoinnin tueksi, toimivuuden varmistukset sekä vaurioselvityksiä tukevat analyysit, jotka tehdään tarvittaessa nopeasti asiakkaittemme tarpeisiin.

Palvelumme

 • Rakennusten energiatehokkuuspalvelut
 • Rakennusten ilmatiiviyden mittaus​

Rakenteen lämmönläpäisykertoimen (U-arvon) määritys

 • Lämmönläpäisykerroin määritetään rakennusmääräyskokoelman (RakMk) C4:n mukaisesti. Jatkuvuustilassa ratkaistu mitoitusarvo antaa vertailukelpoisen kuvan rakenteiden lämmöneristävyydestä.

​​Rakenteen lämpö- ja kosteustekninen toimivuus dynaamisessa tilanteessa

 • Selvitämme laskennallisesti rakenteiden toimintaa muuttuvissa sääoloissa, joita ovat esimerkiksi lämpötila, suhteellinen kosteus, viistosade, rakenteen suuntaus, auringon säteily ja pitkäaaltoinen vastasäteily. Sisäilman muuttujia ovat lämpötila ja kosteuskuormitus, jolle voidaan antaa erilaisia, ulkoilman tilasta riippuvia profiileja.

Laskennallisen simuloinnin avulla voidaan selvittää mm.

 • Matalaenergiarakentamisen rakennusfysikaaliset vaikutukset ja toimivuuden edellytykset.
 • Rakenteen kosteustekninen turvallisuus ja kuivumiskyky.
 • Eri materiaalikerrosten kosteuskapasiteetin vaikutus paikallisten kosteusvirtojen ja -tasojen vaihteluun muuttuvissa olosuhteissa.
 • Rakenteiden tuuletustarve ja tuuletuksen mitoitus.
 • Rakennuksen termisen massan vaikutus lämpövirrantiheyksiin dynaamisissa tilanteissa.
 • Jäätymis/sulamissyklien esiintyminen.
 • Märkäaika ja sen aiheuttama korroosioriski.
 • Homehtumisriski. Homehtumisriskin laskennallinen tarkastelu perustuu VTT:llä tehtyyn pitkäjänteiseen aihealueen kokeelliseen tutkimukseen ja sen perusteella kehitettyyn homeindeksin laskentaan.

Ed​ustamme WUFI-VTT rakenteiden kosteuslaskentaohjelmaa Suomessa

Tarvittaessa sovellamme WUFIa ja muita lämpö- ja kosteuslaskentaan tarkoitettuja ohjelmistoja asiakkaittemme erilaisissa kehitys- ja selvityshankkeissa.