Palvelut >> Sertifiointi ja tuotehyväksyntä >> Koneiden vaatimustenmukaisuus ja CE-merkintä

Koneiden vaatimustenmukaisuus ja CE-merkintä

Sidebar Image

Koneiden vaatimuksenmukaisuus ja CE-merkintä

Koneiden tulee Euroopan talousalueella olla konedirektiivin (2006/42/EY) vaatimusten mukaisia. Suomessa konedirektiivi on pantu täytäntöön koneasetuksella (400/2008). Koneasetuksen vaatimukset kattavat koneiden riskien arvioinnin, suunnittelun, valmistuksen, tarkastuksen ja markkinoille saattamisen.

Konevalmistajien ja maahantuojien tulee koneita markkinoille toimittaessaan huolehtia siitä, että koneet täyttävät niitä koskevat olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset. Koneasetuksen vaatimukset koskevat myös koneiden käyttöönottajia, mikäli koneet eivät syystä tai toisesta ole vaatimustenmukaisia valmistajan toimesta (esimerkiksi uusista ja vanhoista koneista koostuvat konelinjat).

Konevalmistajan laatima tekninen rakennetiedosto ja koneeseen kiinnittämä CE-merkintä osoittavat, että kone on koneasetuksen tai sitä vastaavan direktiivin vaatimusten mukainen. Vaatimustenmukaisia ja CE-merkittyjä koneita voidaan myydä vapaasti koko Euroopan talousalueella.

Arvioimme uusien koneiden osalta tarvittaessa myös esimerkiksi tietoturvallisuusnäkökohtia ja internetiin liitettävyyttä (IoT) turvallisuusnäkökulmasta.

Palvelumme

Eurofins Expert Services tarjoaa asiantuntija- ja koulutuspalveluita koneiden, konejärjestelmien ja muiden teollisuuden järjestelmien vaatimustenmukaisuuteen liittyvissä asioissa. 

Palvelumme

 • Koneasetuksen olennaisten terveys- ja turvallisuusvaatimusten sekä koneturvallisuusstandardien vaatimusten soveltaminen erityyppisiin koneisiin
 • Koneiden vaaratekijöiden tunnistaminen, raja-arvojen määrittäminen ja riskien arviointi (SFS-EN 12100)
 • Riskien pienentämiseen ja turvallisuustoimenpiteiden määrittämiseen liittyvä asiantuntija-apu
 • EY-vaatimustenmukaisuuden osoittamiseen ja CE-merkintään tarvittavan koneen teknisen rakennetiedoston sisällön arviointi
 • Koneen turvallisuuden, tietoturvallisuuden, vaatimustenmukaisuuden ja ohjeiden arviointi
 • Sähköisten, elektronisten ja ohjelmoitavien elektronisten ohjausjärjestelmien ja -toimintojen turvallisuuden eheystasojen (SIL) ja suoritustasojen (PL) määrittäminen, arviointi ja laskenta (esim. SISTEMA)
 • Ohjelmoitavien järjestelmien sertifiointi (mm. IEC 61508, ISO 13849, EN 62061)
 • Riskianalyysit (mm. HAZOP, FMEA, FTA) koneille, teollisuuden järjestelmille ja niiden ohjausjärjestelmille
 • Käyttöasetuksen mukaisten koneiden ja työvälineiden turvallisuuden ja riskien arviointi
 • Yritystarpeisiin räätälöity koulutus

​Käytössä olevien koneiden koneturvallisuus

Käytössä olevien koneiden ja muiden työvälineiden osalta työnantajaa velvoittavat käyttöasetuksen vaatimukset. Vaatimukset kattavat koneen tai konelinjan koko elinkaaren aikaiset vaiheet: hankinta, käyttöönotto, käyttö, tarkastus, kunnossapito, muutokset ja käytöstä poisto.

Työnantajan on varmistuttava työvälineiden jatkuvasta turvallisesta toimintakunnosta ja siitä, että turvallisuustaso pysyy nykyvaatimusten mukaisena. Työnantajan on ennen koneen käyttöönottoa ja säännöllisesti käytön aikana järjestelmällisesti selvitettävä ja arvioitava työvälineen turvallisuus, erityisesti tuotannon ja työmenetelmien muutosten yhteydessä.

Eurofins Expert Services Oy tarjoaa asiantuntija- ja koulutuspalveluita käytössä olevien koneiden turvallisuusasioissa, mm:

 • Turvallisuusvaatimusten soveltaminen
 • Koneen vaaratekijöiden kartoitus ja turvallisuusriskien arviointi
 • Turvallistamistoimenpiteiden määritys
 • Koneturvallisuusstandardien soveltaminen
 • Koneen ohjeiden arviointi
 • Yritystarpeisiin räätälöity koulutus
 • Ilmoitetun laitoksen palvelut