Sertifiointi ja tuotehyväksyntä >> Räjähdysvaarallisten tilojen tuotteet >> Mekaaniset ATEX-tilan laitteet

Mekaaniset ATEX-tilan laitteet

Sidebar Image

Ensimmäistä kertaa markkinoille saatettavien mekaanisten laitteiden ja suojausjärjestelmien tulee täyttää ATEX-tiloihin tarkoitettujen mekaanisten laitteiden turvallisuusvaatimukset. Vastuu turvallisuusvaatimusten täyttymisestä kuuluu laitteiden suunnittelijoille ja valmistajille.

ATEX nimitystä käytetään Euroopan Yhteisön direktiivistä 2014/34/EU, joka koskee kaikkia 20.4.2016 jälkeen markkinoille saatettavia koneita ja laitteita, jotka on tarkoitettu käytettäväksi räjähdysvaarallisissa tiloissa. Direktiivin tarkoituksena on yhtenäistää EY:n jäsenvaltioiden räjähdysvaarallisten tilojen laitteita koskevia turvallisuusvaatimuksia ja taata siten Ex-laitteiden vapaa kauppa.

Standardi EN ISO IEC 80079-36 on ATEX-direktiiviin liittyvä tärkeä standardi. Standardi käsittelee mekaanisten laitteiden (muut kuin sähkölaitteet) räjähdyssuojauksen toteuttamista laitteen suunnittelun ja rakenteen keinoin. Standardit EN ISO IEC 80079-36 ja EN ISO IEC 80079-37 sisältävät mekaanisten laitteiden eri räjähdyssuojausrakenteet ja osa -36 esittää perusteet ja -37 miten eri suojausrakenteita käyttäen voidaan saavuttaa vaadittu suojaustaso.

Tärkeimmät periaateet

Standardi EN ISO IEC 80079-36 edellyttää, että mekaanisen laitteen suunnitteluvaiheessa on suoritettava (ja dokumentoitava) erityinen syttymisvaaran arviointi, jonka perusteella laitteen ATEX-direktiivin mukainen luokitus voidaan määrittää ja todentaa.

Missä tilanteessa tulee arvioida syttymisvaaraa?

Syttymisvaaraa tulee arvioida dokumentoidusti aina, kun laitetta on suunniteltu käytettäväksi sellaisissa tiloissa tai olosuhteissa, joissa on läsnä räjähdysvaarallinen ilmaseos.

20.4.2016 voimaan tullut ATEX-laitedirektiivi 2014/34/EU​ edellyttää laitteen valmistajalta aikaisempaa selkeämmin asianmukaista laitteeseen liittyvää syttymisvaaran arviointia.

Syttymisvaaran arviointi

Kaikki laitteeseen liittyvät mahdolliset syttymislähteet tunnistetaan ja luetellaan sekä todetaan ne sovellettavat toimenpiteet, joilla estetään niiden muuttuminen aktiivisiksi syttymislähteiksi.

Potentiaalisia syttymislähteitä

  • Avoliekit
  • Kuumat kaasut tai nesteet
  • Mekaanisesti syntyvät kipinät
  • Adiabaattinen puristus
  • Paineiskut
  • Lämpöä synnyttävät kemialliset reaktiot
  • Termiittireaktiot
  • Pölyn itsesyttyminen
  • Valokaaret
  • Staattinen sähkö

Suunnitellaan ja/tai suojataan laitteet niin, että niissä ei ole syttymislähteitä.

Tarvittava suojaustaso eri tilaluokissa

Direktiivissä 2014/34/EUluokitellaan laitteet niiltä edellytettävän suojaustason mukaan seuraavasti:

Hiilikaivoslaitteet - Ryhmä I

Laiteluokka M1
Erittäin korkea turvallisuustaso. Laitteet voivat olla toiminnassa räj​ähdyskelpoisessa seoksessa

Laiteluokka M2
Korkea turvallisuustaso. Laitteet kytketään jännitteettömiksi räjähdyskelpoisen ilmaseoksen esiintyessä.

Teollisuuslaitteet - Ryhmät II ja III

Laiteluokka 1
Erittäin korkea turvallisuustaso. Laitteet on ta​rkoitettu tiloihin, joissa räjähdyskelpoinen seos esiintyy jatkuvasti tai pitkiä aikoja (Tilaluokat 0 ja 20).

Laiteluokka 2
Korkea turvallisuustaso. Laitteet on tarkoitettu tiloihin, joissa räjähdyskelpoinen seos esiintyy todennäköisesti normaalikäytössä (Tilaluokat 1 ja 21).

Laiteluokka 3
Normaali turvallisuustaso. Laitteet on tarkoitettu tiloihin, joissa räjähdyskelpoinen pitoisuus esiintyy epätodennäköisesti ja silloinkin vai harvoin ja lyhytaikaisesti (Tilaluokat 2 ja 22).