Ympäristöanalyysit ja asiantuntijapalvelut >> Kiinteät polttoaineet, sivutuotteet ja jätteet >> Sivutuotteet ja jätteet

Sivutuotteet ja jätteet

Sidebar Image

Valtioneuvoston asetuk­sessa 331/2013 määritellään kaatopaikalle sijoitettavalle jätteelle hyväksyttävät ominaisuudet. Kaatopaikkaluokkia on asetuksessa kolme: pysyvälle jätteelle, tavan­omaiselle jätteelle ja vaaralliselle jätteelle. Kullekin kaatopaikalle saa sijoittaa vain kaato­paikan luokituksen mukaisia jätteitä. Jätteen kaatopaikalle tuojan edellytetään, tietyin poik­keuksin, tuntevan jätteensä ominaisuudet ja lisäksi pystyvän osoittamaan, että jäte täyttää aiotulle kaato­paikalle asetetut vaatimukset. Käytännössä tämä tarkoittaa jätteen koostu­muksen ja haitallisten aineiden liukoisuus­ominaisuuksien tutkimista joko kaksivaiheisella ravistelutestillä tai läpivirtaustestillä.

Eurofinsin laajasta analyysivalikoimasta löytyvät kaikki kaatopaikkakelpoisuuden arvi­ointiin tarvittavat analyysit. Käytämme Valtio­neuvoston asetuksessa edellytettyjä euroop­palaisen standardoimisjärjestön (CEN) ja kansainvälisen standardoimisjärjestön (ISO) julkaisemia standardimenetelmiä.

 • Kaatopaikkakelpoisuusanalyysit
  • Kaksivaiheinen ravistelutesti EN12457-3 mukaisesti sekä kolonnitesti EN 14405 mukaisesti
  • Jos näytettä ei pystytä sen ominaisuuksien vuoksi tutkimaan kaksivaiheisella ravistelutestillä, teemme tutkimukset kelpoisuusasetuksen hyväksymällä yksivaiheisella ravistelutestillä EN 12457-2
  • Saatujen liuosten (eluaattien) analysointi asetuksen vaatimassa laajuudessa

Jätteiden hyödyntämistä maarakentamisessa pyritään edistämään lainsäädännön avulla (Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa eli ns. ns. MARA-asetus 843/2017 (aik. 591/2006 ja muutos 403/2009). Tiettyjen asetuksessa mainittujen jätteiden käyttöön maarakentamisessa ei tarvita ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaista ympäristölupaa, kunhan asetuksessa vaaditut edellytykset täyttyvät. Asetuksen liitteissä on esitetty vaadittavat testaukset ja haitta-aineiden raja-arvot sekä kokonaispitoisuuksille että liukoisille pitoisuuksille.

 • Maanrakennuskelpoisuusanalyysit
  • Kaksivaiheinen ravistelutesti EN12457-3 mukaisesti sekä kokonaispitoisuuksien määritys
  • Saatujen liuosten (eluaattien) analysointi asetuksen vaatimassa laajuudessa