Ympäristö >> Asiantuntijapalvelut >> Biologiset selvitykset

Biologiset selvitykset

Sidebar Image

Biologiset selvitykset

Eurofinsillä on laaja kokemus erilaisista biologisista selvityksistä ja määrityksistä sekä vaikutusten arvioinneista. Olemme toteuttaneet eri mittakaavan selvityksiä mm. kaivos- ja energiateollisuudelle, tuulivoimayhtiöille, teollisuuslaitoksille, kaavoittajille ja julkishallinnolle. Kokeneilla asiantuntijoillamme on monipuolista osaamista erilaisten luontoselvitysten suunnittelusta ja toteutukseen.

Luontoselvitykset

 • Kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitykset, mukaan lukien luonnonsuojelulain-, metsälain ja vesilain mukaiset kohteet sekä uhanalaiset luontotyypit
 • Linnustoselvitykset
 • Luontodirektiivin liitteen IV mukaisten kasvi- ja eläinlajiston selvitykset
 • Lintudirektiivin liitteen I mukaisen lintulajiston selvitykset
 • Erityisesti suojeltavat, rauhoitetut, uhanalaiset, silmälläpidettävät ja alueellisesti uhanalaiset lajit sekä Suomen vastuulajit

Biologiset tarkkailut

 • Bioindikaattoritutkimukset
 • Vesikasvillisuuskartoitukset
 • Kasvillisuusruudut, kulutusvaikutusseurannat

Biologiset määritykset

 • Kasviplankton, kvantitatiivinen laskenta ja lajintunnistus
 • Päällyslevästön piilevät
 • Pohjaeläimet, syvänne-, rantavyöhyke- ja virtavesinäytteet
 • Sedimentin eliöjäänteet, piilevät ja surviaissääsket
 • Jätevedenpuhdistamon ilmastusaltaan eliöstö

Kysy lisää