Ympäristö >> Haitta-aineet >> palveluvalikoimaa

Orgaanisen analytiikan palveluvalikoimaa ympäristönäytteille

Sidebar Image

Palveluvalikoimaa

Kauttamme saa akkreditoidusti Suomen laajimman valikoiman ympäristöanalytiikkaa, myös hyvin pienillä määritysrajoilla. Tarjoamme myös harvinaisempaa erikoisanalytiikkaa. Ympäristönäytteiden orgaaniset analyysit tehdään pääosin Suomen laboratorioissa Lahdessa ja Oulussa.

Valikoimiimme kuuluvat kaikki tarvittavat analyysit mm. seuraaviin asetuksiin:

 • Vesipuitedirektiivi (VPD) 2013/39/EU
 • Watch list yhdisteet (EU 2018/840 ja EU 2015/945)
 • PIMA asetus 214/2007 (valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista)
 • Pilaantuneen maa-alueen riskinarviointi ja kestävä riskinhallinta (PIMA sovellusopas 6/2014)
 • MARA asetus 843/2017 (valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maa-rakentamisessa)
 • MASA asetus (valtioneuvoston asetus maaainesjätteen hyödyntämisestä maarakentamisessa)
 • Sedimenttien ruoppaus – ja läjitysohje (Ympäristöhallinnon ohjeita 1/2015)
 • Asumisterveysasetus (545/2015) (STM:n asetus asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista)
 • Talousvesiasetus
 • E-PRTR -analyysit

Esimerkkianalyysejä

Analyysivalikoimaamme kuuluvat esim:

 • Aldehydit
  • Formaldehydi,  glykolien hajoamistuotteet: asetaldehydi ja propanaali, monijäämä analyysipaketti formaldehydistä dekanaaliin, bentsaldehydi
 • Alkyylifenolit- ja etoksylaatit
  • 4-Nonyylifenoli ja 4-tert-oktyylifenoli ja näiden etoksylaatit
 • Amiinit
  • Alkyyli- ja alkanoliamiinit
 • Bensiinijakeet C5-C10
 • Bromatut difenyylieetterit (palonestoaineet)
  • BDE -yhdisteiden laaja analyysipaketti sisältäen myös mm. BDE 209, DBDBE, BB 153 (heksabromibifenyyli), PBT (pentabromitolueeni), HBB (heksabromibentseeni), BTBPE (1,2-(bis(2,4,6-tribromifenoksi)etaani)
 • Dioksiinit/ furaanit ja dioksiinien kaltaiset PCB:t
 • Ftalaatit (mm. DEHP ym.)
 • Fenoliset yhdisteet ja Kloorifenolit
  • Fenoli, kresolit, kloorifenolit, metyylifenolit, etyylifenolit, bisfenolit (BPA, BPF, BPS (erillisanalyysi)), pyrokatekoli, hydrokinoni, resorsinoli, nitrofenolit ym.
 • Glykolit ja niiden hajoamistuotteet
 • Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC)
  • vinyylikloridi, klooratut, halogenoidut, BTEX, MTBE, TAME, aromaattiset, alifaattiset, oksygenaatit, eetterit, esterit, ketonit, rikki-, ja piiyhdisteet, alkoholit, terpeenit, bensiinin lisäaineet sekä erikoisempia kuten geosmiini, furfuraali jne.
 • HBCDD (heksabromisyklododekaani) ja TBBPA (tetrabromibisfenoli-A)
  • Analyysi sisältää HBCDD:n kongeneerien alfa-, beta- ja gamma- tulokset sekä summan.
 • Hiilivetyjen fraktiointi alifaattiset – aromaattiset
 • Hormonit erittäin alhaisella määritysrajalla
 • Lääkeaine- ja hormonijäämät
  • Laaja lääkeainejäämien ja hormonien monijäämä -analyysipaketti.
 • Metallit, alkuaineet, raskasmetallit
 • Organotinat (TBT (tributyylitina), TPT (trifenyylitina) ym.)
 • PAH –yhdisteet (PAH 16  ja PAH laaja 47 yhdistettä)
 • PCB 7
 • PFC -yhdisteet (PFAS, PFOS, PFOA)
  • Laaja monijäämä analyysipaketti hyvin pienillä määritysrajoilla sisältäen perfluorohapot ja –sulfonaatit, myös PFOSA
 • Planaariset PCB (dioksiinien kaltaiset)
 • Torjunta-aineet
  • Suomen laajin torjunta-aineiden analyysivalikoima talousvesiasetuksen mukaisesti sekä ympäristönäytteille, laajat monijäämä -analyysipaketit, PIMA -näytteiden analyysit, kaikki VPD (vesipuitedirektiivin) vaatimat yhdisteet, glyfosaatti ja sen hajoamistuote AMPA, etyleenitiourea (ETU) jne.
 • Watch list -yhdisteet
 • Öljy
  • Öljyhiilivedyt >C10-C40 sis. fraktiointi jakeisiin keskitisleet (>C10-C21) ja raskaat öljyjakeet (>C21-C40)

Kysy lisää

Miikka Karkela
Myyntipäällikkö
040 487 2255
MiikkaKarkela@eurofins.fi

Anri Aallonen
Tuotantoyksikön päällikkö
050 4344 099
AnriAallonen@eurofins.fi