Ympäristö >> Vesitutkimukset >> Pohjavesi ja pintavesi

Pohjavesi ja pintavesi

Sidebar Image

Pohja- ja pintavesi

Eurofinsin Suomen vesilaboratoriot tekevät erilaisia kemiallisia ja mikrobiologisia tutkimuksia akkreditoiduilla menetelmillä erilaisista luonnonvesityypeistä, esimerkiksi vesistö- ja pohjavesistä.

Analyysivalikoimiimme kuuluvat mm.

 • yleiset fysikaalis-kemialliset muuttujat (esim. pH, sähkönjohtavuus, alkaliniteetti, kiintoaine, sameus, väri)
 • mikrobiologiset analyysit
 • ravinteet (typen ja fosforin kokonaispitoisuudet ja fraktiot)
 • kemialliset ja biologiset hapenkulutukset
 • raskasmetallit
 • öljyhiilivedyt
 • haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC)
 • PAH-yhdisteet
 • PCB-yhdisteet
 • dioksiinit ja –furaanit
 • kloorifenolit
 • torjunta-aineet
 • lääkeaineet

 

Näiden lisäksi analysoimme harvinaisempia yhdisteryhmiä (esim. perfluoratut yhdisteet, hormonit, räjähdysaineet). Eurofins haitta-ainetutkimukset tehdään pääosin Suomessa Lahden ja Oulun ympäristölaboratorioissa

Eurofinsin palveluihin kuuluvat myös näytteenottopalvelut FINAS-akkreditoidun näytteenotto-organisaation toimesta. Organisaation näytteenottajilla on myös henkilökohtainen näytteenoton sertifikaatti.

Kysy lisää

Miikka Karkela
Myyntipäällikkö
040 487 2255
MiikkaKarkela@eurofins.fi

Toni Mäkelä
Analyysipalvelupäällikkö
050 311 1081
ToniMakela@eurofins.fi