Agro >> Analyysit >> Jordprov och makkartering

Jordprov och markkartering

Sidebar Image

Markkarteringens resultat alltid inom tre veckor!

Markkarteringstjänst insamling av prover- spara på postkostnader!

Jordprov och markkartering

Det gårdsspecifika miljövårdsprogrammet styr hur markkarteringarna skall utföras. Enligt anvisningarna är proverna i kraft fem år och för varje basskifte som är större än en halv hektar skall det finnas ett eget prov. Ett prov kan högst representera en areal på 5 hektar men vi rekommenderar att man tar jordartsspecifika prover. Precisionsodlingsprov skall maximalt representera 2 ha per prov.

Markkarteringens giltighetstid

Markkarteringsresultaten är i kraft enligt det gårdsspecifika miljöprogrammet på spannmåls- och vallodlingsgårdar 5 år och vid grönsaksodling på friland 5 år. Basera gödslingen och kalkningen av dina åkrar på regelbundna markkarteringar.

Elektronisk beställning

Beställningsblanketterna kan fyllas i på datorskärmen och skrivas ut för att bifogas med provförsändelsen. Alternativt kan man platsbestämma proverna på den egna gårdens elektroniska kartor varvid också analysresultaten returneras med samma kartor. Utöver de elektroniska tjänsterna levererar vi också fortfarande papperskartor och -protokoll om man så önskar.

Analysbeställning

Resultatmagasinet

I Resultatmagasinet hittar du analysprotokollen efter att proverna analyserats. Resultatmagasinet fungerar också som arkiv för analysprotokollen.

Tolkning av analysresultaten