Agro >> Analyysit >> Metsätalous

Metsätalous

Sidebar Image

Metsän kasvulle välttämättömien ravinteiden riittävyys selvitetään neulas- tai metsämaa-analyysilla.  Ravinnetutkimusta tarvitaan silloin, kun epäillään ravinnetarjonnan poikkeavan normaalista. Tavallisimpia tällaisista tapauksista ovat mm.  aikaisemmin lannoitetut metsiköt, erityisesti soilla, peltojen metsityskohteet sekä ilmansaasteista kärsivät metsät.

Neulasnäyte

Neulasnäytteet kerätään marraskuun lopun ja seuraavan vuoden maaliskuun lopun välisenä aikana. Lepovaiheessa otettu neulasnäyte kuvaa parhaiten puun todellista ravinnetilaa. Näytteeseen tarvitaan vähintään 200 g neulasia. Lehtipuista näytteet otetaan elokuussa, ennen lehtien kellastumista. Tällöin kasvu on jo loppunut, mutta ravinteiden siirtyminen lehdistä oksiin ei ole vielä alkanut.

Metsämaatutkimus

Metsämaatutkimuksella täydentään neulasanalyysillä saatua kuvaa metsän ravinnetilasta.

Metsämaa-analyysi on ainoa vaihtoehto metsän ravinnetilan selvittämiseksi, esimerkiksi kun:

  • alueella ei ole puustoa esim. päätehakkuualueilla tai metsitettävillä pelloilla
  • puusto on niin sairasta, että neulasanalyysin tulos on epävarma
  • näyte halutaan ottaa havupuustosta kesäaikan

 

Ohjeet ja saate neulas- ja metsämaanäytteille