Vauriotutkimukset ja ongelmanratkaisut >> Materiaalivauriot >> Messinkikomponentin vauriotutkimukset

Messinkikomponentin vauriotutkimukset

Sidebar Image

Eurofins Expert Servicesin messinkikomponenttien vauriotutkimuksia käytetään esim. kun halutaan selvittää vesijohtojärjestelmien vuotojen aiheuttajia.

Messinkikomponentin vaurioselvitys koostuu materiaalin vaatimuksenmukaisuuden tutkimuksesta, jossa määritetään metalliseoksen kemiallinen koostumus, kovuus ja mikrorakenne, murtopintatutkimuksesta mikroskopian (OM, SEM) avulla sekä pintoihin tarttuneiden ainesten kemiallisista analyyseistä (esim. XRF, XRD, FTIR, SEM-EDS). Analyysituloksia peilataan kohteesta ja käyttöympäristöstä saatuihin kokemusperäisiin tai mitattuihin tietoihin.

Vaurioselvityksen lopputuloksena saadaan selville komponentin vauriomekanismi ja käsitys vaurioon johtaneista syistä.

Vuotojen taustalta löytyy usein messinkikomponentin vaurio

Messinkikomponenttien vauriot ovat yleisiä vesijohtojärjestelmien vuotojen aiheuttajia. Pienten komponenttien murtumista aiheutuu kiinteistöissä vuosittain suuria vesivahinkoja. Tyypillisiä messinkikomponentteja ovat putkiyhteet, mutterit, liittimet ja hanat.

Vauriot voivat johtua esimerkiksi valmistusvirheistä (sisäiset jännitykset, metallin väärä mikrorakenne tai seostus), ulkoisista kuormituksista (mutterin ylikiristys) tai kemiallisesta ympäristöstä (veden laatu, pinnoille päässeet aineet).

Messinkikomponenteilla käyttöikää lyhentävää korroosiota voi tapahtua epäedullisissa olosuhteissa. Usein esimerkiksi messinkiset kierreosat kärsivät vetojännityksen ja kemiallisen ympäristön yhteisvaikutuksesta syntyvästä jännityskorroosiosta, joka voi ilmetä komponentissa vasta käytön myötä. Toinen messingeille tyypillinen korroosiomekanismi on sinkinkato.