Testaus ja tarkastus >> Rakentamisen tuotteiden testaus >> Rakennusjärjestelmien palotestaus

Rakennusjärjestelmien palotestaus

Sidebar Image

​​

Hyväksyntäjärjestelmä

Rakennustuoteasetuksen​ vaikutuksesta siirrytään käyttämään yhteiseurooppalaisia paloluokitusjärjestelmiä. Rakennusosien palonkestävyyttä koskeva luokitusjärjestelmä perustuu EN-standardien mukaisiin koemenetelmiin ja luokitusstandardeihin. Siirtyminen eurooppalaisiin standardeihin on tuotekohtainen ja aikatauluun vaikuttavat mm. yhdenmukaistettujen eurooppalaisten teknisten eritelmien valmistuminen ja tuotteiden CE-merkintä.

Rakennusosat, jolla on eurooppalainen harmonisoitu tuotestandardi tai eurooppalainen tekninen hyväksyntä (ETA) tai Eurooppalainen arviointiasiakirja (EAD), voidaan CE-merkitä. CE-merkintäjärjestelmän palvelut kuuluvat Eurofins Expert Services Oy:n toiminnan piiriin. Koska ilmakanaville ja kanavanosille ei ole vielä harmonisoitua eurooppalaista tuotestandardia eikä eurooppalaista teknistä hyväksyntäohjetta, niille voidaan hakea tyyppihyväksyntää Eurofins Expert Services Oy:ltä. ​

Lue lisää

Määräykset, luokitukset ja testausmenetelmät

Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa E7 käsitellään ilmanvaihtolaitteistojen paloturvallisuutta. Tavoitteena on estää palon leviäminen ilmakanavan kautta palo-osastosta toiseen. Rakentamismääräyskokoelman osan E1 mukaan ilmanvaihtolaitteet luokitellaan palonkestävyyden osalta luokitusstandardin SFS-EN13501-3 mukaisesti. Ilmakanavien materiaaleja koskeva luokitusstandardi on SFS-EN 13501-1. Materiaalivaatimus on yleensä vähintään A2-s1,d0.

Palopelleille on olemassa paloluokat E/EI 15 – E/EI240. Muualla kuin Suomessa voidaan vaatia lisäksi S-luokkaa, jossa vuotokriteeri on vaativampi. Koemenetelmä palopelleille on esitetty standardissa EN 1366-2. Kokeet tehdään erikseen kiviaineisessa ja kevytrakenteisessa seinässä tai laatassa. Usein joudutaan tekemään useampia testejä asennustavasta ja pellin rakenteesta riippuen.

Temme myös palopellille mekaaniset testit tuotestandardin EN15650 liite C mukaisesti, linkki savunhallinta ja erikoistestaus. Lisäksi lämpölaukaisimen toiminta tutkitaan standardin ISO 10294-4 ja palopellin vaipan ilmatiiviys standardin EN 1751 mukaisesti. Eurofinsilla voidaan testata useampia palopeltejä samanaikaisesti, kysy testisuunnitelmaamme.

Ilmakanaville on olemassa paloluokat E/EI 15 – E/EI240. Koemenetelmä on esitetty standardissa EN 1366-1. Suomessa on vaatimus vain standardissa esitetylle sisäpuoliselle paloaltistukselle. Muualla voidaan vaatia myös kokeita ulkopuolisella paloaltistuksella sekä S-luokkaa, jossa vuotokriteeri on vaativampi.

Testausvalmius ja muut palvelut

Testausvalmiutemme kattavat myös koekappaleiden testauksen isoilla tukirakenteilla, jolloin kokeessa voi olla useampi koekappale samanaikaisesti. Tarvittavista koejärjestelyistä riippuen testattava tukirakenne voi olla jopa 4 x 5 m2.

Lisäksi teemme testisuunnitelmia tulosten mahdollisimman laajan hyödynnettävyyden varmistamiseksi sekä EXAP-raportteja testitulosten laajennetun käyttösovellutuksen huomioimiseksi ja luokitusraportteja. Teemme myös testituloksiin perustuvia lausuntoja ratkaisuiden paloteknisestä toimivuudesta.

Lue lisää
Paloturvallisuuden lausunnot ja asiantuntijaselvitykset

Tarjoamme myös meripuolen palotestausta. Kysy asiantuntijoiltamme lisää palopeltien hyväksyttämisestä meripuolelle.

Lue lisää

Akkreditoitua testauspalvelua

Eurofins Expert Services Oy on akkreditoitu standardin SFS-EN ISO/IEC 17025:2005 mukaisesti (T001). Pätevyysalueemme on esitetty kansallisen akkreditointielimen FINASin verkkosivuilla. Asiantuntijoillamme on vahva kokemus erilaisten menetelmien mukaisista hyväksyntätesteistä. ​
Lue lisää: Akkreditouduit pätevyysalueemme.