Testaus ja tarkastus >> Liikennevälineet ja koneet >> Melu- ja tärinämittaukset

Melumittaukset ja tärinämittaukset

Sidebar Image

Mittaamme Vihdin Vakolan toimipisteessä käyt​täjään kohdistuvaa ja ympäristöön kantautuvaa melua sekä ihmiskehoon ja käsiin kohdistuvaa tärinää. Melun ja tärinän mittauksia voidaan tehdä myös muualla​, mikäli olosuhdevaatimukset täyttyvät.

Melu mitataan yleensä standardisoitujen menetelmien mukaisesti. Keskeiset melunmittausmenetelmämme on akkreditoitu. Eurofins Expert Services Oy on myös laitemeludirektiivin mukainen ilmoitettu laitos.

Laitemelu on laitemeludirektiivin (2000/14/EY) mukaan mitattava ja ilmoitettava arvo melusta, joka laitteesta leviää ympäristöön. Laitemeludirektiivi koskee vain direktiivissä mainittuja koneita ja laitteita.

Lue lisää laitemeludirektiivistä

Koneiden tärinän ja heilunnan mittaamiseksi Vakolan toimipisteessä on käytössä testirata.

Lue lisää tärinäradasta

EU:n konedirektiivin mukaan koneen valmistajan on ilmoitettava käyttöohjeissa

  • Käyttäjän kehoon ja käsiin kohdistuva tärinä
  • Käyttäjään kohdistuva melu 
  • Koneesta ympäristöön kantautuva melu, ns. laitemelu

Tämä vaatimus koskee kaikkia koneita, myös maatalouskoneita.

Käyttöohjeessa on ilmoitettava

​Melusta

  • A-painotettu melu työskentelypaikalla, jos se ylittää 70 dB. Jos mitattu melu alittaa 70 dB riittää maininta: Melu työskentelypaikalla on alle 70 dB
  • C-painotettu melun huippuarvo, jos se ylittää 130 dB
  • Koneen meluteho, jos melu työskentelypaikalla ylittää A-painotettuna 85 dB

Tärinästä

  • Käsikäyttöisen ja käsin ohjattavan koneen kahvoista mitattu kiihtyvyys, jos se ylittää 2,5 m/s2, tai maininta siitä, että kiihtyvyys on alle 2,5 m/s2.
  • Sellaisissa koneissa, joissa käyttäjän kehoon kohdistuu tärinää, on tärinän kiihtyvyys ilmoitettava, jos se ylittää 0,5 m/s2 tai on mainittava, että kiihtyvyys on alle 0,5 m/s2