Rakennusmateriaalien testaus >> Betoni >> Betoni ja Magnesium (Mg2+)

Betoni ja Magnesium (Mg2+)

Sidebar Image

Kaikki magnesiumsuolat ovat haitallisia betonimateriaaleille. Tämä perustuu niiden kykyyn reagoida, esimerkiksi kaavan (3) mukaisella tavalla, betonin sisältämien kalsiumyhdisteiden kanssa. Sideaineen koko kalsiummäärä voi vähitellen korvautua magnesiumilla, minkä seurauksena betonimateriaalin lujuus heikkenee johtaen lopulta sen huomattavaan vaurioitumiseen.

Kationivaihtumisreaktion seurauksena syntyvä magnesiumhydroksidi voi veteen niukkaliukoisena joissakin tapauksissa hidastaa syöpymistä, mutta etenkin virtausolosuhteissa sekin voi helposti huuhtoutua pois materiaalista, jolloin sen suojaava vaikutus jää vähäiseksi.

3MgSO4 + 3CaO·Al2O3·6H2O ↔ 3CaSO4 + 2Al(OH)3 + 3Mg(OH)2 (3)

Betoninormeissa alimman ympäristörasitusluokan, XA1, rajoiksi (mg/l) magnesiumille on asetettu 300 ≤ Mg ≤ 1000. Vastaava raja ylimmälle rasitusluokalle, XA3; on 3000 < Mg.