Rakennusmateriaalien testaus >> Betoni >> Betonin kemiallinen analytiikka

Betonin ja rakennusmateriaalien kemiallinen analytiikka

Sidebar Image

​Betonien, laastien ja tasoitteiden koostumuksella on suuri vaikutus niiden ominaisuuksiin ja käyttäytymiseen. Tärkeitä koostumustekijöitä ovat side- ja seosaineiden määrä ja laatu, sitoutumisaste, karbonatisoituminen sekä haitallisten komponenttien, esimerkiksi kloridin ja sulfaatin, pitoisuus.

Koostumustutkimuksilla saadaan lisätietoa myös tutkittaessa sementtipitoisten materiaalien pitkäaikaiskestävyyttä, pysyvyyttä eri olosuhteissa tai jo todettua vaurioitumista.

Eurofins Expert Servicessä on käytössä laaja valikoima sekä epäorgaanisen että orgaanisen kemian analytiikka sekä runsaasti kokemusta menetelmien käytöstä ja tulosten analysoinnista erilaisissa rakennusmateriaaleihin liittyvissä ongelmatapauksissa

Yleisimmin käytetyt menetelmämme

  • Termoanalyysi (TG ja DTA)
  • XRD
  • XRF
  • IR
  • Kromatografia
  • Märkäkemiallisesti menetelmät sekä vesi- että happoliukoisen sulfaatti- ja kloridipitoisuuden määrittämiseksi
  • Mikroskopiaan perustuvaa analytiikkaa käytetään kemiallisten menetelmien tukena
  • Lisäksi käytössämme on Eurofinsin laaja menetelmävalikoima

Betonin ja laastin lähtöaineiden koostumus

Analytiikka soveltuu betonissa ja laastissa käytettävien lähtöaineiden koostumuksen ja soveltuvuuden arviointiin käyttökohteeseensa.

Kovettuneen betonin ja laastin koostumus

Kovettuneessa materiaalissa osa lähtöaineista on reagoinut uuteen muotoon. Tästä huolimatta lähtöaineiden koostumus ja myös pitoisuudet tuotteessa voidaan analysoida. Samoin voidaan analysoida reaktioissa muodostuneet yhdisteet ja reaktioaste.

Tapauksissa, joissa betoni tai laasti on altistunut haitallisille kuten syövyttäville tai paisuttaville haitta-aineille voidaan analysoida betonissa tapahtuneet muutokset, haitallisten reaktiotuotteiden kuten kipsin ja ettrigiitin pitoisuudet jne. Menetelmiä voidaan käyttää tuotteiden tunnistamiseen ja kunnon arviointiin.

Laastianalyysi

Korjausrakentamisen tarpeita palvelemaan VTT on kehittänyt erityisen laastianalyysin, jonka avulla rappaus- ja muurauslaastien seossuhteet voidaan luotettavasti selvittää.