Palvelut >> Asiantuntijapalvelut >> Paloturvallisuuden lausunnot

Paloturvallisuuden lausunnot

Sidebar Image

Paloturvallisuuteen liittyviä maa- ja meripuolen asiantuntijaselvityksiä, lausuntoja ja luokitusraportteja tarvitaan tuotteiden markkinoille saattamiseen, hyväksyntöjen ja sertifikaattien saamiseen sekä ylläpitoon.

Paloturvallisuusvaatimus on viranomaisvaatimus ja paloturvallisuusvaatimuksen katsotaan täyttyvän, mikäli rakennus suunnitellaan ja rakennetaan noudattaen Suomen rakentamism​ääräyskokoelman osan E​ määräysten ja ohjeiden paloluokkia ja lukuarvoja. Rakennus voidaan myös suunnitella ja rakentaa oletettuun palonkehitykseen perustuen.

Lue lisää

Laiva- ja off-shore rakentamiseen lausunnot.

​Lausunnot ja selvitykset sekä EXAP- ja luokitusraportit

Teemme paloturvallisuuteen liittyviä lausuntoja ja laskennallisia tarkasteluita, joissa arvioimme rakenteiden vaatimuksenmukaisuutta asiakkaan toimittamien dokumenttien pohjalta.

Ratkaisujen CE-merkintää, tyyppihyväksyntää tai sertifiointia varten tulee testitulosten pohjalta laatia luokitusraportti. Se voi perustua testistandardin mukaisiin suoriin soveltamissääntöihin tai EXAP-standardien mukaisiin koetulosten laajentamissääntöihin (EXAP-standardit ovat koetulosten laajentamisstandardeja).

Testisuunnitelmat

Teemme testisuunnitelmia tulosten mahdollisimman laajan hyödynnettävyyden varmistamiseksi ottaen huomioon EXAP-standardien laajentamissäännöt.

​Kolmanen osapuolen tarkastukset

Suunniteltaessa rakennuksia oletettuun palonkehitykseen perustuen, viranomaiset voivat edellyttää ulkopuolisen tarkastuksen käyttöä. Tarjoamme asiakkaillemme asiantuntemustamme myös näihin selvityksiin.

Laskennalliset selvitykset

Teemme rakenteiden lämpötila-analyysejä sekä hyväksymistarpeisiin että rakenteiden kehitysvaiheessa mietittäessä eri materiaalivaihtoehtoja.

Standardisointityön seuranta

Määräykset ja standardit ohjaavat paloturvallisuustekniikan kehitystä ja Eurofins Expert Services Oy on mukana vaikuttamassa näihin. Osallistumalla aktiivisesti sekä laiva- että rakennusalan kansanväliseen standardointityöhön varmistamme, että asiantuntijoillamme on ajanmukainen tieto käytössään.

Akkreditoitua luokituspalvelua

Eurofins Expert Services Oy on akkreditoitu myös luokitusten ja EXAP-raporttien osalta standardin SFS-EN ISO/IEC 17025:2005 mukaisesti (T001). Pätevyysalueemme on esitetty kansallisen akkreditointielimen FINASin verkkosivuilla. Asiantuntijoillamme on vahva kokemus erilaisten menetelmien mukaisista hyväksyntätesteistä. Lue lisää akkreditoiduista pätevyysalueistamme.