Testaus ja tarkastus >> Rakennusmateriaalien testaus >> Kivi- ja maa-ainekset

Kivi- ja maa-ainekset

Sidebar Image

Mineraalimateriaalit kuten kiviaines, maa-aines, teollisuusmineraalit ja teollisuuden sivutuotteet liittyvät rakentamiseen joko osana rakennusmateriaaleja tai osana perustusta.

Mineraalimateriaalit voivat toimia rakenteellisina, kemiallisesti passiivisina komponentteina tai kemiallisesti reagoivina ainesosina. Monien aineiden toiminta sijoittuu näiden ääripäiden välille, jolloin mineraalipartikkeleiden pinta reagoi, mutta pääosa jää reagoimattomaan muotoon. Tällöin reaktiivisuuden lisäksi materiaalin ominaispinta-ala määrää sen toiminnan.

Betonissa kiviaineksen partikkelikokojakauma ja partikkelimuoto vaikuttavat mm. työstettävyyteen, kutistumaan ja suojahuokosten muodostumiseen. Tarjoamme kaikissa tapauksissa laajan analyysipalvelukokonaisuuden ja osallistumme myös materiaalien toimivuuden arviointiin uusissa tuotteissa. Betonikiviaineksen testausta ohjaava standardi SFS-EN 12620+A1 (Betonikiviainekset). Standardissa on mainittu kiviaineksen eri vaatimukset geometristen, fysikaalisten, mekaanisten, kuin kemiallistenkin ominaisuuksien osalta. Betonikiviaines ei saa vaikuttaa haitallisesti betonimassaan, raudoituksen tai kovettuneen betonin ominaisuuksiin.

Kivi- ja maa-aineksen testaus

​Kiviainestestausta ohjaavat standardit

 • EN 932 Kiviainesten yleisten ominaisuuksien testaus
 • EN 933 Kiviainesten geometristen ominaisuuksien testaus
 • EN 1097 Kiviainesten mekaanisten ja fysikaalisten ominaisuuksien testaus
 • EN 1367 Kiviainesten lämpö- ja rapautuvuusominaisuuksien testaus
 • EN 1744 Kiviainesten kemiallisten ominaisuuksien testaus

Betonikiviaines

Betonikiviaineksen testausta ohjaava standardi SFS-EN 12620+A1 (Betonikiviainekset). Standardissa on mainittu kiviaineksen eri vaatimukset geometristen, fysikaalisten, mekaanisten, kuin kemiallistenkin ominaisuuksien osalta. Betonikiviaines ei saa vaikuttaa haitallisesti betonimassaan, raudoituksen tai kovettuneen betonin ominaisuuksiin.

Rakentamisessa käytettävä kiviaines

Rakennuskiviaineksen testausta ohjaava standardi SFS 7006 Sitomattomiin ja hydraulisesti sidottuihin materiaaleihin käytettäviltä kiviaineksilta talonrakentamisessa vaadittavat ominaisuudet ja niille asetetut vaatimustasot.

Perustusten alustäytössä käytettävän kiviaineksen testaus menetelmät

 • EN 1097-10 Vedenimeytyskorkeus (kapillaarinen vedennousu),
 • EN 933-1 Kiviainesten geometristen ominaisuuksien testaus. Osa 1: Rakeisuuden määrittäminen. Seulontamenetelmä

Kalliomurskeet, soramurskeet, fillerit ja koostekiviainekset

Testauksessa tehdään kaikki kiviaineksen käytön kannalta oleelliset testit joilla osoitetaan tuotteen kelpoisuus aiottuun käyttötarkoitukseen. Testausmenetelmät valitaan käyttökohteen mukaan.

 • Rakeisuus (SFS-EN 933-1)
 • Karkean kiviaineksen muoto (litteysluku, SFS-EN 933-3)
 • Hienoaineksen määrä (SFS-EN 933-1)
 • Kiintotiheys ja vedenimeytyminen (SFS-EN 1097-6)
 • Petrografinen kuvaus (silmämääräisesti tai mikroskooppinäytteestä, SFS-EN 932-3)
 • Jäädytys-sulatuskestävyys (SFS-EN 1367-1 ja SFS-EN 1367-6)
 • Magnesiumsulfaattitesti (SFS-EN 1367-2)
 • Kloridipitoisuus (SFS-EN 1744-1)
 • Sulfaattipitoisuus (SFS-EN 1774-1)
 • Humuspitoisuus (SFS-EN 1744-1)
 • Kuulamylly (SFS-EN 1097-9)
 • Los Angeles-luku (SFS-EN 1097-2)
 • Kulutuskestävyyden määrittäminen micro-Deval (EN 1097-2)
 • Murtopintaisten rakeiden osuus karkeassa kiviaineksessa (SFS-EN 933-5)
 • Vedenimeytyminen ja kiintotiheys (SFS-EN 1097-6)
 • Fillerikiviaineksen kiintotiheyden määrittäminen (SFS-EN 1097-7)
 • Ominaispinta-ala typpiadsorptio menetelmällä, BET (esim. PANK -2401)
 • Kapillaarinen vedenimeytymiskorkeus (SFS-EN 1097-10)
 • Alkuaine- ja mineraalikoostumus (XRF, XRD, TG/DTA)
 • Sintraantuminen ja sulaminen (TG/DTA)
 • Kuulamylly: SFS-EN 1097-9
 • Los Angeles-luku: SFS-EN 1097-2
 • Vedenimeytyminen ja kiintotiheys: SFS-EN 1097-6
 • Litteys: SFS-EN 933-3 +A1
 • Rakeisuuden määritys (kuivaseulonta): SFS-EN 933-1
 • Rakeisuuden määritys (pesuseulonta): SFS-EN 933-1
 • Petrografinen analyysi: SFS-EN 932-3 +A1
 • Rapautumisalttius, jäädytys-sulatuskoe: SFS-EN 1367-1
 • Happoliukoinen sulfaatti: SFS-EN 1774-1 (7)
 • Kloridimääritys: SFS-EN 1774-1 (12)

Testau​kset helposti ja vaivattomasti

Teemme tarvitsemasi kiviaineksen ja maa-aineksen testaukset nopeasti ja sujuvasti. Näytteiden toimitus on helppoa ja etukäteistilausta ei tarvitse tehdä. ​

Maa- ja kiviainesnäytteet voi jättää Otaniemen toimipisteeseen klo 8-13 (Kemistintie 3 Espoo). Tilauksen voi jättää näytteen mukana esim. työmaalla käsin täytettynä paperitulosteena. Ennakkotilausta ei tarvitse tehdä.

Eurofins Expert Services toimittaa tilausvahvistuksen, kun näytteet on vastaanotettu. Testauksen hinta ja aikataulu määräytyvät näytemäärän mukaan.