Sertifiointi ja tuotehyväksyntä >> Ammattivenetarkastukset >> Ammattivenetarkastuksen hyödyt

Ammattivenetarkastuksen hyödyt

Sidebar Image

Kerralla oikein

Ammattivene on useimmiten yksin kappalein valmistettava alus. Tämä on valmistajalle erittäin haasteellista, koska prototyyppi on samalla asiakkaalle luovutettava alus, jonka tulee toimia sovitun erittelyn mukaisesti. Yhtä lailla tilanne on epävarma tilaajan näkökulmasta. Aluksen tilaaja haluaa mahdollisimman hyvin varmistua siitä, että alus toimii tulevassa tehtävässään odotusten mukaisesti, liittyyhän aluksen hankintaan huomattava rahallinen panostus. Tilaajan päätyessä uuteen ammattiveneen toimittajaan, tai jos tilaajalla itsellään ei ole aikaisempaa kokemusta ammattiveneiden teknisistä erityispiirteistä ja valmistuksesta, on Eurofins Expert Services Oy:n ammattivenetarkastus erityisen hyödyllinen.

Vaikka vastuu viime kädessä on valmistajalla, Eurofins Expert Services Oy:n ammattivenetarkastuksesta voi olla huomattava hyöty halutun lopputuloksen saavuttamisessa.

Ajanmukaiset säännöt verkossa

Sovellamme tarkastuksissa ensisijaisesti Traficomin Ammattiveneohjeistoa. Olemme olleet mukana niiden kehittämisessä, joten tunnemme säännöt perusteellisesti. Ammattiveneohjeisto muodostaa erinomaisen pohjan aluksen sopimuserittelylle. 

Tutustu tästä ammttiveneohjeistoon.

Ennakoiva katselmus

Tarkastusprosessista on eniten hyötyä, kun esimerkiksi vakavuus ja kuormankantokyky arvioidaan hyvissä ajoin ennen rakentamisen alkamista. Tällöin voidaan vielä vaikuttaa päämittoihin ja muihin perusratkaisuihin, jotka ovat vaikeasti korjattavissa myöhemmin. Kokemuksemme ja satojen rakennettujen veneiden tietokannan perusteella pystymme arvioimaan, ovatko esitetyt suoritusarvot realistiset. Tarvittaessa toimeksiantoa laajennetaan käsittämään tarkempi suunnittelukatselmus, joka sisältää esimerkiksi nopeusennusteet tai erikoisempien rakenneratkaisujen arvioinnin.

Alusturvallisuuslaki

Vuoden 2010 alusta tuli Suomessa voimaan uusi alusturvallisuuslaki. Alusturvallisuuslaissa ammattiveneiden kohdalla viitataan ammattivenemääräykseen, jonka sääntöpohjana toimii ammattiveneohjeisto. Traficomin ammattivenemääräys on tulossa voimaan vuoden 2016-17 aikana, jolloin ammattiveneiden tarkastus Suomessa muuttuu pääosin pakolliseksi. Aiemmin ammattivenetarkastus on ollut pakollinen vain öljyntorjunta-aluksille, joille halutaan öljysuojarahastosta rahoitusta.

Ammattivenemääräys koskee 5,5 - 24 m pitkiä ammattialuksia lukuun ottamatta mm. Puolustusvoimien aluksia.


Ammattivenetarkastuksia on tehty paljon myös tilaajan omaehtoisesta vaatimuksesta, erittelynmukaisen ja toimivan 
veneen varmistamiseksi. Tarkastamiamme ammattiveneitä palvelee Suomen lisäksi lukuisasti mm. Pohjoismaissa, Saksassa, Hollannissa ja Grönlannissa. 

Käytettäessä Eurofins Expert Services Oy:n ammattivenetarkastusta, jää valmistajalle ja tilaajalle enemmän aikaa keskittyä aluksen toimivuuden parantamiseen, sillä rakenteellinen turvallisuus on hyvissä käsissä.​